top of page

Y man lle mae lleoliad a gwasanaethau yn cyfarfod

Rydym yn ceisio gwella bywydau pobl trwy bontio'r bwlch rhwng gweinyddwyr all-lein ac ar-lein.

Rydym yn dileu aneffeithlonrwydd llafurus rhwng unigolion a'u darparwyr gwasanaeth sy'n gyfystyr â straen y gellir ei osgoi ac yn atal cynhyrchu gwastraff o eitemau sy'n cael eu camddarparu.

Ellipse 1.png
Man with bag 1.png
Rectangle 33.png

Cyfleustodau

Rectangle 33.png

Yswiriant

Rectangle 33.png

Treth y Cyngor

Rectangle 33.png

Aelodaeth campfa

 How we work

We start with security and privacy

As a company standard, a secure infrastructure is essential to every part of our process. To maintain privacy, we never ask for passwords and logins. We ask for your consent to only connect you with the services you choose. You are always in control.

Discovering services

Taking action

Choosing your requests is what makes it easy. What happens next is that we immediately connect with service providers using technology. If we don't have an immediate connection, we provide you with your own personalised message you can send.

It feels like magic. We use minimal information to extract the right information you need to see from the services linked to your address(es). How we do it: a combination of AI and location-based services are aggregated matching your details. Even if you don't choose to link an email account, you can always add services from an extensive list of 1000+ services.

Monitoring

Very soon, you'll be able to monitor and set reminders for services that you want to keep an eye on. That way no missed bill or hefty fee very soon. Et voila! A headache-free view and management of everything that is associated to you.

headshot-front-square-high-res_edited.png

Our Founder Story

From Caracas to Aberdeen, then from Miami to New York, followed by Paris, London, Helsinki, and even Findlay, Ohio. All of these paths presented one very clear frustration: she didn't have visibility of all of the services associated with her nor to any property where she was residing. That's when Jessica pondered on one premise: how can responsible individuals maintain all of the services linked to them and manage them without having to do it one by one?

Too many times she had packages arrive at old addresses in a different city where she no longer lived, unexpected fees showed up just because she had forgotten to share her whereabouts, and she had important medical and tax paperwork sent to different places. She didn't understand how the existing system does not allow individuals to easily take responsibility and control over what belongs to them.

This fueled her desire to build Monadd.

Ethically, reliably and empowering individuals to take action.

Gyda chefnogaeth gan

Cwmni ag egwyddorion arweiniol

Ymddiriedolaeth

 

Credwn fod ymddiriedaeth yn cael ei hennill a'i bod yn hawdd ei cholli. Mae ein busnes wedi'i adeiladu o'r gwaelod i fyny gydag ymddiriedaeth defnyddwyr mewn golwg, yn enwedig o ran defnyddio a diogelwch data pobl. Rydym yn gwerthfawrogi diogelwch ein defnyddwyr uwchlaw pob ystyriaeth arall a byddwn bob amser yn dryloyw gyda defnyddwyr ynghylch sut rydym yn rheoli ac yn diogelu eu gwybodaeth bersonol.

 

Moeseg data

 

Rydym wedi ymrwymo i reoli gwybodaeth bersonol ein defnyddwyr mewn modd cyfrifol a moesegol, gan barchu hawliau’r defnyddwyr hynny a’n cyfrifoldebau fel rheolwyr y wybodaeth honno. Byddwn bob amser yn nodi'r budd i'r defnyddiwr o gasglu, prosesu a storio eu gwybodaeth yn ogystal â'r budd i ni ein hunain. Rydym yn cydnabod hawliau pobl i gydsynio i'r defnydd a wnawn o'r wybodaeth sydd gennym arnynt. Edrychwch ar ein Hegwyddorion Moeseg Data.

Amrywiaeth a chynhwysiant

 

Rydym yn gwerthfawrogi safbwyntiau, safbwyntiau a phrofiadau amrywiol. Byddwn bob amser yn ceisio tynnu ar y gronfa ehangaf o dalent wrth recriwtio. Rydym yn mynd ati’n rhagweithiol i nodi a chwalu rhwystrau a all atal y defnydd o’n gwasanaethau ymhlith grwpiau difreintiedig ac ymylol.

Ymreolaeth ac amser

 

Credwn y dylai pawb gael yr ymreolaeth i benderfynu ble a phryd i symud lleoliad a chael y rhyddid i wneud hynny yn y ffordd leiaf sy'n cymryd llawer o amser. Rydym yn defnyddio symlrwydd swyddogaethol fel egwyddor dylunio ar gyfer ein gwasanaethau ac yn cadw ein defnyddwyr amrywiol mewn cof, gan alluogi pobl i fwynhau eu bywydau heb bryder.

 

Amgylchedd

 

Rydym yn cydnabod bod yr amgylchedd yn adnodd gwerthfawr a chyfyngedig. Rydym wedi alinio ein busnes gyda Nod Datblygu Cynaliadwy 12 ac wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael eu cynnal gyda'r effaith leiaf bosibl ar yr amgylchedd a bod ein gwasanaeth yn lleihau effaith ein defnyddwyr ar yr amgylchedd.  Dysgwch fwy am ein Heffaith ar yr Amgylchedd.

 

Effaith ar gymdeithas

 

Credwn fod galluogi symudedd yn elfen bwysig o fynd i'r afael ag anfantais. Rydym yn deall y rhwystrau strwythurol i sicrhau mwy o symudedd ac yn cyfrannu ein dirnadaeth at fentrau dibynadwy er mwyn cael yr effaith fwyaf bosibl.

catapult-logo.png
tech-nation-logo-vector.png
positive-planet-logo.png
bottom of page