top of page

Telerau ac Amodau

Sut rydyn ni'n cadw ein rheolau yn glir fel y gallwch chi wneud defnydd da o'n gwasanaethau

Pam mae'r Telerau ac Amodau Defnyddio hyn (“Telerau”) yn bwysig

Isod rydym yn amlinellu:

 • Eich hawliau cyfreithiol ar Monadd

 • Esboniwch yr hawliau rydych chi'n eu rhoi i ni pan fyddwch chi'n defnyddio Monadd

 • Disgrifiwch y rheolau y mae angen i bawb eu dilyn wrth ddefnyddio Monadd

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 30 Gorffennaf, 2020

 

Croeso i wefannau Monadd. Mae Monadd yn sicrhau bod amrywiaeth o adnoddau ar gael, gan gynnwys cynnwys, meddalwedd, deunyddiau a gwybodaeth arall (gyda'i gilydd y “Wybodaeth”) trwy'r gwefannau. DARLLENWCH Y TELERAU CANLYNOL DEFNYDDIO YN OFALUS. BYDD Y TELERAU DEFNYDD YN BWRIAD I CYFLENWI TELERAU GWASANAETH GWEFAN.

 

Safle Monadd, y cynnwys, y wybodaeth hon yw  yn ddarostyngedig i'r Telerau Defnyddio Monadd canlynol (“Telerau Defnyddio”), Polisi Preifatrwydd Monadd, a Pholisi Cwcis Monadd. Nid yw'r telerau hyn yn gynhwysfawr ac mae Monadd yn cadw'r hawl i'w haddasu ar unrhyw adeg, yn effeithiol wrth bostio'r telerau wedi'u haddasu.

 

Cwmpas

 

Bydd y Telerau Gwasanaeth hyn yn berthnasol i'ch defnydd o'r gwasanaeth sy'n galluogi defnyddwyr i newid eu cyfeiriad corfforol a restrir yn eu darparwyr gwasanaeth a ddarperir gan Monadd ltd yn hawdd. (“Monadd”, a gwasanaethau o’r fath, y “Gwasanaeth”). Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn cynrychioli dealltwriaeth gyfan y partïon ynghylch y Gwasanaeth a byddant yn rheoli dros unrhyw delerau gwahanol neu ychwanegol unrhyw orchymyn prynu neu ddogfen archebu arall nad yw'n Monadd.

 

Derbyn y Telerau Defnyddio

 

Trwy ddefnyddio'r Gwasanaethau, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau Defnyddio hyn ac i gydymffurfio â nhw ac unrhyw reolau neu ganllawiau eraill y gallwn eu gweithredu ar gyfer unrhyw wefan neu Wasanaeth unigol. Os na chytunwch â'r telerau hyn, ni chewch ddefnyddio'r Gwasanaethau. Gallwch adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau Defnyddio trwy glicio ar y ddolen hyperdestun sydd ar waelod ein tudalennau gwe.

 

Cymhwyster

 

Dim ond unigolion sydd o leiaf 13 oed ac sy'n gallu ffurfio contractau sy'n rhwymo'n gyfreithiol gyda ni i ddefnyddio'r gwasanaeth, neu ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol i Monadd, neu gyflwyno gwybodaeth bersonol trwy'r gwasanaeth fel arall. Mae eich defnydd o'r gwasanaethau yn golygu eich bod chi'n cynrychioli ac yn gwarantu eich bod chi'n cwrdd â'r holl ofynion cymhwysedd rydyn ni'n eu hamlinellu yn y telerau hyn, felly darparwch wybodaeth gywir amdanoch chi'ch hun. Efallai y bydd Monadd yn dal i wrthod gadael i rai pobl gyrchu neu ddefnyddio'r gwasanaeth. Gall Monadd hefyd newid ei feini prawf cymhwysedd. At hynny, rydym yn cynnig y gwasanaeth at ddefnydd personol yn unig, ac nid at ddefnydd neu fudd unrhyw drydydd parti.

 

Mae'n rhaid i chi fod yn 13 oed o leiaf. Dim eithriadau. Defnyddiwch Monadd gymaint ag y dymunwch, ond ni chaniateir i chi ailwerthu’r gwasanaeth a brynwyd, na gwybodaeth arall a gafwyd, drwy’r wefan.

 

Os ydych chi'n creu cyfrif, byddwch yn gyfrifol a chadwch y wybodaeth mewngofnodi yn gyfrinachol. Rydych chi'n gyfrifol am unrhyw beth sy'n digwydd gan ddefnyddio'ch cyfrif.

 

Cofrestru a thorri gwasanaeth

 

Pan fyddwch chi'n creu cyfrif gyda Monadd, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth Monadd sy'n gywir, yn gyflawn ac yn gyfredol bob amser. Mae methu â gwneud hynny yn golygu torri'r Telerau Gwasanaeth, a allai arwain at derfynu eich cyfrif ar y Gwasanaeth ar unwaith.

Ni fyddwch, ac ni fyddwch yn caniatáu nac yn awdurdodi trydydd partïon i

 1. rhentu, prydlesu neu ganiatáu fel arall i drydydd partïon ddefnyddio'r Gwasanaeth;

 2. defnyddio'r Gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau i drydydd partïon (ee, fel swyddfa gwasanaeth);

 3. torri, osgoi, ymyrryd ag neu analluogi unrhyw ddiogelwch neu nodweddion neu fesurau technolegol eraill y Gwasanaeth;

 4. ceisio archwilio, sganio neu brofi bregusrwydd unrhyw systemau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth, gan gynnwys profion treiddiad neu lwyth; neu

 5. ceisio darganfod strwythur, technoleg neu algorithmau sylfaenol y Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth ac unrhyw feddalwedd gysylltiedig yn ddarostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau rheoli allforio cymwys. Rydych yn cytuno i gydymffurfio'n gaeth â'r holl gyfreithiau a rheoliadau o'r fath y maent yn ymwneud â'r Gwasanaeth a meddalwedd o'r fath, ac, i'r graddau sy'n gyson â'r Cytundeb hwn, i gael unrhyw drwydded angenrheidiol neu awdurdodiad arall i allforio, ail-adrodd, neu drosglwyddo'r Gwasanaeth neu'r fath meddalwedd yn ôl yr angen.

 

Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Gwasanaeth i gydymffurfio â'r holl gyfreithiau cymwys eraill ac i indemnio a dal Monadd a'i gysylltiadau a'u swyddogion, gweithwyr, cyfarwyddwyr ac asiantau yn ddiniwed o unrhyw golledion, iawndal, treuliau, gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol, a phob un ohonynt. hawliau, hawliadau a gweithredoedd o unrhyw fath sy'n deillio o'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu'n ymwneud â'ch tramgwydd o'r Telerau Gwasanaeth hyn.

Ni fydd gennych unrhyw hawliau i'r Gwasanaeth ac eithrio fel y rhoddir yn benodol yn y Cytundeb hwn. Mae Monadd yn cadw iddo'i hun yr holl hawliau i'r Gwasanaeth na roddwyd yn benodol i chi yn unol â'r Telerau Gwasanaeth hyn.

 

Mynediad i wasanaeth

 

Yn ddarostyngedig i Delerau Defnydd y Telerau Gwasanaeth hyn, cyhyd â bod gennych gyfrif gweithredol ar gyfer y Gwasanaeth, mae Monadd trwy hyn yn rhoi’r hawl gyfyngedig, anghynhwysol, na ellir ei drosglwyddo, nad yw’n aruchel i gael mynediad at y Gwasanaeth a’i ddefnyddio. at eich defnydd chi yn unig. Byddwch yn gyfrifol am gynnal diogelwch eich dangosfwrdd a chyfrineiriau mynediad cyfrif, a byddwch yn defnyddio ymdrechion rhesymol i atal unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'r Gwasanaeth a hysbysu Monadd yn ysgrifenedig ar unwaith o unrhyw ddefnydd anawdurdodedig a ddaw i'ch sylw. Os oes unrhyw un heb awdurdod yn cael mynediad heb awdurdod i chi yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, byddwch yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i derfynu'r defnydd anawdurdodedig. Byddwch yn gyfrifol ac yn atebol am yr holl weithgaredd a gynhelir trwy gyfrifon eich defnyddwyr. Byddwch yn cydweithredu ac yn cynorthwyo gydag unrhyw gamau a gymerir gan Monadd i atal neu derfynu defnydd anawdurdodedig o'r Gwasanaeth

 

Ymddygiad defnyddwyr a defnyddio gwasanaethau

Mae'r Gwasanaethau at eich defnydd personol chi yn unig, ac eithrio lle y darperir yn benodol fel arall. Ni chaniateir i'r cynhyrchion, gwasanaethau, meddalwedd a gwybodaeth a geir o'r Gwasanaethau gael eu gwerthu, eu trosglwyddo, eu trwyddedu, eu hatgynhyrchu, eu harddangos, eu cyhoeddi, eu dosbarthu, eu copïo, eu perfformio na'u haddasu gennych chi, na'u defnyddio i greu gweithiau deilliadol.

 

Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Gwasanaethau yn unig i newid eich cyfeiriad corfforol a restrir yn eich darparwyr gwasanaeth a deunydd sy'n briodol a, phan fo hynny'n berthnasol, sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth penodol. Fel enghreifftiau o ddefnydd amhriodol, rydych chi'n cytuno i beidio â:

 

 1. Aflonyddu, coesyn, difenwi, cam-drin, bygwth neu fel arall yn torri hawliau cyfreithiol (megis hawliau preifatrwydd a chyhoeddusrwydd) eraill.

 2. Postio, uwchlwytho neu ledaenu unrhyw ddeunydd anweddus, anweddus, halogedig, difenwol neu ddeunydd amhriodol neu anghyfreithlon arall.

 3. Defnyddiwch y Gwasanaethau mewn cysylltiad ag arolygon, cystadlaethau, rafflau, gemau, “cynlluniau pyramid,” llythyrau cadwyn, e-bost sothach, sbamio neu unrhyw negeseuon dyblyg neu ddigymell.

 4. Casglu neu storio yn bersonol gan nodi gwybodaeth am ddefnyddwyr eraill at ddibenion masnachol neu anghyfreithlon.

 5. Gwnewch unrhyw gais rhywiol ar ran neu i blentyn dan oed neu niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd arall.

 6. Dynwared unrhyw un.

 7. Cyflogi cyfeiriadau camarweiniol neu wybodaeth ffug.

 8. Llwytho, neu sicrhau eu bod ar gael, ffeiliau sy'n cynnwys delweddau, ffotograffau, meddalwedd neu ddeunydd arall a ddiogelir gan gyfreithiau eiddo deallusol, gan gynnwys heb gyfyngiadau hawlfraint neu gyfreithiau nod masnach (neu gan hawliau preifatrwydd neu gyhoeddusrwydd) oni bai eich bod yn berchen ar yr hawliau iddynt neu yn eu rheoli. wedi derbyn yr holl gymeradwyaethau angenrheidiol.

 9. Defnyddiwch unrhyw ddeunydd neu wybodaeth, gan gynnwys delweddau neu ffotograffau heb gyfyngiad, sydd ar gael trwy'r Gwasanaethau mewn unrhyw ffordd sy'n torri hawl berchnogol unrhyw un.

 10. Llwytho, postio, e-bostio neu drosglwyddo ffeiliau fel arall sy'n cynnwys firysau, ceffylau Trojan, abwydod, bomiau amser, drysau trap, ffeiliau llygredig, neu unrhyw feddalwedd neu raglenni tebyg eraill a allai niweidio gweithrediad cyfrifiadur neu eiddo unrhyw un neu effeithio'n andwyol ar ansawdd, perfformiad neu ymarferoldeb y Gwasanaethau.

 11. Hysbysebu neu gynnig gwerthu neu brynu unrhyw nwyddau neu wasanaethau at unrhyw bwrpas busnes, oni bai bod Gwasanaethau o'r fath yn caniatáu negeseuon o'r fath yn benodol.

 12. Atal neu gyfyngu ar unrhyw ddefnyddiwr arall rhag defnyddio a mwynhau'r Gwasanaethau.

 13. Dileu neu ffugio unrhyw wybodaeth hawlfraint, megis priodoleddau awdur, hysbysiadau cyfreithiol neu hysbysiadau priodol eraill neu ddynodiadau perchnogol neu labeli o darddiad neu ffynhonnell meddalwedd neu ddeunydd arall sydd wedi'i gynnwys mewn ffeil sy'n cael ei lanlwytho.

 14. Dadlwythwch unrhyw ffeil a bostiwyd gan ddefnyddiwr arall o Wasanaeth y gwyddoch, neu y dylech yn rhesymol ei wybod, na chaniateir ei hatgynhyrchu'n gyfreithiol, ei harddangos, ei pherfformio na'i dosbarthu yn y fath fodd.

 15. Torri unrhyw god ymddygiad neu ganllawiau eraill a allai fod yn berthnasol i unrhyw Wasanaeth penodol.

 16. Casglu gwybodaeth am eraill, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost.

 17. Defnyddiwch, dadlwythwch neu copïwch fel arall, neu darparwch (p'un ai am ffi ai peidio) i unrhyw un unrhyw gyfeiriadur o ddefnyddwyr y Gwasanaethau neu wybodaeth defnyddiwr neu ddefnydd arall.

 18. Dadelfennu, dadosod, addasu, cyfieithu, addasu, gwrthdroi peiriannydd, creu gweithiau deilliadol o neu is-drwyddedu unrhyw feddalwedd a ddefnyddir mewn cysylltiad â Gwasanaethau.

 19. Nid yw'n ofynnol i Monadd fonitro'r Gwasanaethau. Fodd bynnag, mae Monadd yn cadw'r hawl i adolygu a symud deunyddiau sy'n cael eu postio i'r Gwasanaethau yn ôl ei ddisgresiwn llwyr.

 

Yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, gall Monadd ddatgelu unrhyw wybodaeth y mae'n ei hystyried yn angenrheidiol neu'n briodol i fodloni unrhyw gyfraith, rheoliad, proses gyfreithiol neu gais llywodraethol cymwys, neu wrthod postio, tynnu neu olygu unrhyw ddeunyddiau, yn gyfan gwbl neu'n rhannol.

 

Polisi Preifatrwydd

 

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn nodi sut rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth. Dylech ei adolygu os hoffech wybod mwy am sut rydym yn casglu, defnyddio a thrin eich gwybodaeth. Rydym yn parchu preifatrwydd holl ddefnyddwyr ein gwefan. Pan fyddwch chi'n cyrchu neu'n defnyddio gwefan neu wasanaethau Monadd, rydych chi'n llofnodi'ch cytundeb i Bolisi Preifatrwydd Monadd.

 

Fodd bynnag, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn y broses gofrestru at ddibenion cynnal eich cofrestriad yn unig, a all gynnwys, heb gyfyngiad, anfonebu a bilio, eich hysbysu am argaeledd a newidiadau i'ch mynediad i Monadd, Gwefan. Ni fydd eich gwybodaeth gofrestru yn cael ei datgelu i unrhyw drydydd partïon, ac eithrio fel sy'n ofynnol i orfodi'r Cytundeb hwn, neu fel y caniateir fel arall neu sy'n ofynnol gan y gyfraith berthnasol.

Data preifatrwydd

 

Efallai y byddwn yn casglu ac yn storio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi pan ymwelwch â'r Wefan (“Data Personol”). Gall y wybodaeth hon gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, fanylion fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs, URL, enw parth, cyfeiriad IP, enw'r cwmni, teitl swydd neu gyfeiriad e-bost. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi neu'ch cwmni am gynhyrchion a gwybodaeth amrywiol o bryd i'w gilydd. Efallai y byddwn hefyd yn casglu ac yn storio gwybodaeth amdanoch chi i wella'r Wefan a gwella rhyngweithio â defnyddwyr yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd.

Bydd unrhyw Ddata Personol a gasglwn yn cael ei brosesu yn unol ag egwyddorion Deddf Diogelu Data'r UE Mai 25ain 2018 a'n Polisi Preifatrwydd. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau hyn a'n Polisi Preifatrwydd, bydd y Polisi Preifatrwydd yn berthnasol.

 

Gwybodaeth Gyfreithiol

 

Mae'r Cytundeb Monadd hwn - T & C's yn gontract rhyngoch chi a Monadd, mae Monadd Ltd yn gwmni sydd wedi'i gofrestru yn y Deyrnas Unedig. Gyda chofrestriad Cwmni rhif. 11471322, gyda'i swyddfa gofrestredig yng nghyfeiriad y Swyddfa yn 13 Hawley Crescent. Gwaith.Life. London, UK NW1 8NP, wedi'i frandio fel Monadd ("WE"), ac mae'n cynnwys yr holl Monadd a wnaed yn unol â'r Wefan hon.

 

Mae ein gwefan yn cael ei chynnal yn Lloegr. Maen nhw'n darparu'r wefan ar-lein i ni sy'n caniatáu inni werthu ein gwasanaethau a'n cynhyrchion i chi.

 

Cywirdeb ac ymwadiad gwybodaeth

 

Y Wefan hon, ei gwasanaeth, y cynnwys sy'n cael ei harddangos arni ac unrhyw wybodaeth, data, golygfa neu farn a ddarperir gan Monadd ar y Wefan a ddarperir ar sail “fel y mae” ac “fel sydd ar gael”. I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn gwadu pob gwarant, yn fynegol neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg masnachadwyedd a ffitrwydd at bwrpas penodol.

 

Rydym yn defnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau cywirdeb, cywirdeb a dibynadwyedd cynnwys y Wefan, ond nid ydym yn cyflwyno unrhyw sylwadau na gwarantau ynghylch cywirdeb, cywirdeb na dibynadwyedd unrhyw gynnwys. Trwy gyrchu a defnyddio'r Wefan, rydych yn cydnabod y bydd eich defnydd o'r Wefan ac unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar unrhyw wybodaeth, data, safbwyntiau neu farn a gafwyd o'r Wefan yn gyfan gwbl ar eich risg eich hun. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau neu hepgoriadau ar y Wefan. Ni allwn warantu bod unrhyw liw a ddangosir ar eich monitor yn gywir gan fod monitorau cyfrifiaduron yn amrywio. E- bostiwch support@monadd.io .

 

Taliad

 

 1. Ffioedd.  Mae Monadd yn cynnig Gwasanaethau Monadd ar sail ffioedd sy'n darparu nodweddion ac ymarferoldeb ychwanegol. Disgrifir prisiau a gwasanaethau ar gyfer cyfrifon taledig ar dudalen brisio Gwasanaethau Monadd a gellir eu diweddaru o bryd i'w gilydd. Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer cyfrif taledig, rydych chi'n cytuno i dalu'r holl ffioedd cymwys i Monadd ar gyfer haen Gwasanaethau Monadd yn ôl eich dewis. Ni ellir ad-dalu ffioedd ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu fel y caniateir yn benodol yn y Cytundeb hwn.

 2. Mae angen cerdyn credyd dilys i gael mynediad i'n gwasanaeth. Ni fydd unrhyw ad-daliadau na gwasanaeth, uwchraddio / israddio ad-daliadau, nac ad-daliadau am fisoedd nas defnyddiwyd gyda chyfrif gweithredol.

 3. Trethi.  Nid yw'r ffioedd yn cynnwys trethi, tollau, ardollau, tariffau, a thaliadau llywodraethol eraill (gyda'i gilydd, “Trethi”), ac mae'r Cwsmer yn gyfrifol am yr holl Drethi sy'n deillio o'r Cytundeb hwn neu ddefnydd y Cwsmer o'r Gwasanaethau Monadd. Bydd Monadd yn anfonebu Cwsmer am Drethi pan fydd yn ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith berthnasol, ac mae'r Cwsmer yn cytuno i ddarparu taliad o dan delerau'r anfoneb. Os digwydd bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i Gwsmer ddidynnu ac atal unrhyw Drethi ar symiau sy'n daladwy o dan y Cytundeb hwn, bydd unrhyw symiau y mae'n ofynnol eu dal yn ôl yn cael eu didynnu'n brydlon a'u trosglwyddo'n amserol gan y Cwsmer ar ran Monadd i'r awdurdod trethiant priodol ac mae'r Cwsmer yn cytuno bydd yn darparu copïau o'r holl ddogfennau angenrheidiol i Monadd (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i dderbyniadau treth a dderbyniwyd gan yr awdurdod treth cymwys) er mwyn i Monadd hawlio a derbyn credyd treth dramor mewn swm sy'n cyfateb i'r swm a ddaliwyd yn ôl gan y Cwsmer.

 

Polisi Hawlfraint DMCA

 

Dyma beth sy'n digwydd os bydd rhywun o'r farn bod rhywbeth torri yn cael ei bostio i'r Wefan neu'r Gwasanaethau. Yn unol â'r DMCA a chyfraith berthnasol arall, rydym wedi mabwysiadu polisi o derfynu, o dan amgylchiadau priodol ac yn ôl ein disgresiwn ni yn unig, ddefnyddwyr y Gwasanaeth yr ystyrir eu bod yn torri dro ar ôl tro

 

Yn unol â Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (y “DMCA”), mae Monadd wedi mabwysiadu'r polisi canlynol tuag at dorri hawlfraint ar y Gwasanaethau. Os credwn y gallai defnyddiwr fod yn torri ar hawliau eiddo deallusol rhywun, gallwn gael gwared ar y deunydd. Os ydym yn credu bod rhywun yn torri dro ar ôl tro, byddwn yn terfynu hawliau mynediad yr unigolyn hwnnw. Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi postio ar y Gwasanaethau waith yr ydych chi'n berchen arno heb eich awdurdodiad, anfonwch rybudd o dorri hawlfraint sy'n cynnwys y canlynol at ein Asiant Dynodedig (y mae ei wybodaeth gyswllt isod): gall Monadd hefyd, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, gyfyngu mynediad i y Gwasanaeth a / neu'n terfynu Proffiliau unrhyw ddefnyddwyr sy'n torri unrhyw hawliau eiddo deallusol eraill, p'un a oes unrhyw dor-ailadrodd eto ai peidio.

 

 • Nodi gweithiau neu ddeunyddiau sy'n cael eu torri;

 • Adnabod y deunydd yr honnir ei fod yn torri, gan gynnwys gwybodaeth am leoliad y deunyddiau torri y mae perchennog yr hawlfraint yn ceisio eu tynnu, gyda digon o fanylion fel ein bod yn gallu darganfod a gwirio ei fodolaeth;

 • Eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn ac, os yw ar gael, cyfeiriad e-bost;

 • Datganiad bod gennych gred ddidwyll nad yw'r deunydd wedi'i awdurdodi gan berchennog yr hawlfraint, ei asiant, na'r gyfraith;

 • Datganiad a wnaed o dan gosb am anudon bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir a'ch bod wedi'ch awdurdodi i wneud y gŵyn ar ran perchennog yr hawlfraint; a

 • Llofnod corfforol neu electronig unigolyn sydd wedi'i awdurdodi i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint yr honnir ei fod wedi torri.

Cysylltwch â'r Asiant Dynodedig i Dderbyn Hysbysiad o Dramgwyddo Hawliedig i'r Cwmni yn support@monadd.io.

 

Sylw: Hysbysiad DMCA - Cwnsler Cyffredinol

 

Rydych yn cydnabod, os na fyddwch yn cydymffurfio â holl ofynion yr Adran hon, efallai na fydd eich rhybudd DMCA yn ddilys.

 

Cytundeb Diogelu Data GDPR

 

Mae gan bob un ohonom ein rhwymedigaethau priodol i awdurdodau llywodraeth perthnasol ac i unigolion y mae eu data personol yr ydym yn eu prosesu i gydymffurfio â deddfau diogelu data cymwys. Pan fo Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd (“UE”) a deddfwriaeth weithredu genedlaethol yn berthnasol mewn perthynas ag unrhyw ddata personol rydych chi'n ei ddarparu i ni, yn achos Gwasanaethau Targedu a Mewnwelediad Perchnogol, rydyn ni i gyd yn gweithredu fel rheolydd. yn ein rhinwedd ein hunain o ran ein priod brosesu o'r data personol. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd UE yn disgrifio gweithgareddau prosesu ein swyddfeydd yn yr UE fel rheolwyr ar ddata personol ein Cleientiaid, unigolion sy'n gysylltiedig â'n Cleientiaid a chysylltiadau busnes eraill, yn unol â gofynion GDPR. Wrth gyflawni ein dyletswyddau i awdurdodau llywodraeth perthnasol ac unigolion o dan y gyfraith berthnasol, bydd ein swyddfeydd UE yn prosesu data personol yr ydych yn ei rannu gyda ni, neu a gawn o ffynonellau eraill ar eich rhan, dim ond at y dibenion perthnasol a nodir yn ein Preifatrwydd UE. Rhybudd neu unrhyw rybudd atodol y gallwn ei ddarparu i chi mewn cysylltiad â mater penodol.

 

Efallai y bydd gennych rwymedigaethau hefyd o dan y GDPR a byddwch yn rhesymol yn cydweithredu â ni mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a rennir rhyngom, er mwyn hwyluso ein cydymffurfiad â darpariaethau perthnasol y GDPR. gan gynnwys (heb gyfyngiad) trwy: (A) trosglwyddo'r data personol i ni dim ond yn ôl yr angen i ni ddarparu'r gwasanaethau rydych chi wedi ymgysylltu â ni ar eu cyfer; (B) bod â sail gyfreithlon dros ddatgelu'r data personol i ni; (C) darparu'r holl wybodaeth y mae'n ofynnol i'r GDPR ei darparu, o dan yr amgylchiadau cymwys, (gan gynnwys, lle bo hynny'n bosibl, dolen i Hysbysiad Preifatrwydd yr UE a gyhoeddir ar ein gwefan [www.monadd.io/privacy-policy]); a (D) cymryd y prif gyfrifoldeb am ymateb i geisiadau mynediad gwrthrych data mewn perthynas â data personol yr ydych wedi'i rannu â ni.

 

Byddwn yn cydweithredu â chi pan fydd yn rhesymol bosibl i sicrhau bod yr wybodaeth ofynnol y cyfeirir ati uchod yn hygyrch i'r unigolion perthnasol; a byddwn yn cyflawni ein rhwymedigaethau ein hunain i ddarparu gwybodaeth yn uniongyrchol i'r unigolion dan sylw, megis unrhyw gynlluniau diwydiant y gallwn eu defnyddio (er enghraifft, offeryn cydsynio IAB) i fynd i'r afael â gosod cwcis ar ddyfeisiau defnyddwyr a chasglu data personol a'u prosesu ymhellach. o ddata defnyddwyr, os oes angen.

 

Mae'r disgrifiad o'n rhwymedigaethau priodol o dan gyfreithiau diogelu data cymwys yn y Cytundeb hwn yn cynnwys ein priod rwymedigaethau i berthnasol  awdurdodau'r llywodraeth ac i unigolion y mae eu data personol yr ydym yn eu prosesu ond nad ydynt yn creu dyletswyddau neu rwymedigaethau newydd rhyngom yn rhinwedd y cymal diogelu data hwn (ac eithrio fel y nodwyd yn benodol ynghylch cydweithredu a'n rolau priodol fel rheolwyr data personol).

 

Meddalwedd ar gael ar y wefan hon

 

Gwaith Monadd a / neu ei gyflenwyr yw unrhyw feddalwedd sydd ar gael o'r Gwasanaethau ("Meddalwedd Monadd") ac fe'i diogelir gan hawlfraint, nod masnach a deddfau cymwys eraill. Mae'r cytundeb trwydded defnyddiwr terfynol, os oes un, sy'n cyd-fynd â Meddalwedd Monadd ("Cytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol Monadd" neu'n cael ei gynnwys ynddo) yn llywodraethu ei ddefnydd. Ni fydd defnyddiwr terfynol yn gallu defnyddio unrhyw Feddalwedd Monadd sy'n dod gyda Monadd neu'n cynnwys Monadd Cytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol oni bai ei fod yn cytuno i'w delerau yn gyntaf.

 

Mae'r Meddalwedd ar gael i'w ddefnyddio gan ddefnyddwyr terfynol yn unig yn unol â thelerau'r Cytundeb Trwydded.

 

MAE COPIO NEU CYNRYCHIOLI MEDDALWEDD MONADD I UNRHYW LLEOLIAD ERAILL AR GYFER CYNRYCHIOLAETH BELLACH NEU AIL-ADOLYGU YN CAEL EU CYNHYRCHU YN UNIG, YN CYNRYCHIOLI YN UNIG NEU SY'N GOSTYNGEDIG GAN GORFFENNAF CYFLWYNO CYFLWYNO. BYDD CYFRIFWYR YN CAEL EU PROSECUTED I ESTYNIAD UCHAF Y GYFRAITH.

 

GELLIR GWNEUD MONADD AR GAEL FEL RHAN O'R GWASANAETHAU NEU YN EI GYNHYRCHION MEDDALWEDD MONADD, OFFER AC CYFLEUSTERAU I'W DEFNYDDIO A / NEU LAWRLWYTHO. MAE MONADD YN GWNEUD DIM SICRWYDD FEL CYFLEUSTER Y CANLYNIADAU NEU ALLBWN SY'N DERBYN O DDEFNYDDIO O'R UNRHYW OFFER AC CYFLEUSTERAU O'R FATH.

 

EITHRIO GALL AS byddai cyfiawnhad YN Y MONADD DEFNYDDIWR TERFYNOL CYTUNDEB TRWYDDED, MONADD ymwrthod â phob gwarant AC AMODAU O RAN YR MONADD MEDDALWEDD, GAN GYNNWYS HEB GYFYNGIAD POB GWARANT AC AMODAU O FARCHNADWYEDD, FFITRWYDD AT ARBENNIG PWRPAS, CYNNWYS GWYBODAETH NEU CHYWIRDEB, MWYNHAD TAWEL, TEITL A DIM YN INFRINGEMENT, MYNEGAI RHAN, GWEITHREDOL NEU STATUDOL.

 

Ymwadiad

 

DARPARIR Y GWASANAETH AR SAIL SYLFAEN “AS-IS” AC YN DATGELU UNRHYW GYNRYCHIOLAETH NEU RHYFEDD O UNRHYW FATH, MYNEGAI ERAILL, GWEITHREDOL (NAILL AI YN FFAITH NEU GAN WEITHREDU CYFRAITH), NEU STATUDOL, FEL UNRHYW FATER BETH. Mae MONADD YN DATGELU POB RHYFEDD GWEITHREDOL O AMRYWIOLDEB, HYFFORDDIANT AM BWRPAS RHANBARTHOL, ANSAWDD, HYGYRCHEDD, TEITL, A DIDDORDEB. NID YW MONADD YN RHYBUDDIO BOD Y GWASANAETH YN RHAD AC AM DDIM NEU Y BYDD GWEITHREDU'R GWASANAETH YN DIOGEL NEU YN ANHYSBYS.

 

Cyfyngiad atebolrwydd

 

I'R UCHAFSWM ESTYNEDIG A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH GYMWYS, MEWN DIM DIGWYDDIAD A DDANGOSIR MONADD, EI AFFILIATES, CYFARWYDDWYR, CYFLOGWYR NEU EI TRWYDDEDWYR SY'N DERBYNIOL AM (A) UNRHYW UN YN UNIGOL, DERBYNIOL, DIGWYDDIAD, DIOGELU DERBYNIOL, DERBYNIOL, DERBYN DERBYNIOL, DERBYN DERBYNIOL, DIOGELU DERBYNIOL, DERBYN DERBYNIOL. O PROFFITIAU, GOODWILL, DEFNYDDIO, DATA NEU BUSNES NEU COLLI ANGHYFARTAL ERAILL, NEU COST CAFFAEL NWYDDAU SYLWEDDOL, GWASANAETH NEU DECHNOLEG, (B) UNRHYW FATER YW EI HUN YN RHEOLI RHESYMOL NEU (C) UNRHYW UNRHYW BOD YN BOD YN BOD YN UNIG Â CHI AM Y GWASANAETH YN Y RHAG 12 MIS. HEB DERFYNU'R TRAMOR, DAN NI FYDD UNRHYW AMGYLCHIADAU YN GYFRIFOL AM UNRHYW DDIFROD, COLLI NEU ANAF SY'N YMWNEUD Â HACIO, TAMPERIO NEU ANAF ANNERBYNIOL NEU DDEFNYDDIO'R GWASANAETH NEU EICH CYSYLLTIAD.

I'R UCHAFSWM ESTYNEDIG A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH GYMWYS, MAE MONADD YN CYNNWYS DIM ATEBOLRWYDD NEU CYFRIFOLDEB AM UNRHYW (I) GWERTHUSO, AMRYWIOL, NEU ANGHYFARTAL CYNNWYS; . . (IV) UNRHYW DIDDORDEB NEU GORSAF TRAWSNEWID I'R GWASANAETH NEU O'R GWASANAETH; . . A / NEU (VII) CYNNWYS DEFNYDDWYR NEU YMDDYGIAD DIFFYG, TROSEDDOL, NEU ANGHYFARTAL O UNRHYW DRYDYDD RHAN. MAE'R TERFYN HON O ATEBOLRWYDD YN CYMHWYSO BOD Y RHWYMEDIGAETH HONEDIG YN SEILIEDIG AR GONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, RHWYMEDIGAETH STRICT, NEU UNRHYW SYLFAENOL ERAILL, NOSON OS YW MONADD WEDI YMGYNGHOROL O BOSIBLIAETH O'R FATH. BYDD Y TERFYN TRAMOR O RHWYMEDIGAETH YN CAEL YMGEISIO I'R ESTYNIAD LLAWN A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH YN Y CYFREITHIOL CYMHWYSOL

 

Eiddo Deallusol a Nodau Masnach

 

 1. Perchnogaeth.  Ac eithrio unrhyw Gynnwys Cwsmer neu Wasanaethau Cwsmer, mae'r Cwsmer yn cydnabod ac yn cytuno mai Monadd yw unig berchennog unigryw pob hawl, teitl a diddordeb yn ac i Wasanaethau Monadd a Meddalwedd Monadd a'r holl ddogfennaeth gysylltiedig, cod ffynhonnell, offer, sgriptiau, prosesau , technegau, methodolegau, dyfeisiadau, gwybodaeth, cysyniadau, fformatio, trefniadau, priodoleddau gweledol, syniadau, hawliau cronfa ddata, hawlfreintiau, patentau, cyfrinachau masnach, ac eiddo deallusol arall, a'r holl ddeilliadau, gwelliannau, addasiadau a gwelliannau iddynt (“Monadd Deunyddiau ”). Ni ystyrir bod unrhyw beth yn y Cytundeb hwn nac unrhyw ddogfen arall yn trosglwyddo perchnogaeth o'r Deunyddiau Monadd ac mae'r holl hawliau yn y Deunyddiau Monadd hynny wedi'u cadw.

 2. Adborth.  Nid yw'n ofynnol i'r cwsmer ddarparu unrhyw awgrymiadau, ceisiadau gwella, argymhellion nac adborth arall ynghylch Gwasanaethau Monadd neu Feddalwedd Monadd (“Adborth”). Fodd bynnag, os bydd y Cwsmer yn gwneud hynny, bydd pob hawl, teitl a budd yn yr Adborth hwnnw ac iddo, yn cael ei aseinio i Monadd, a bydd yn dod yn unig eiddo unigryw iddo ar ôl ei greu.

 3. Cyfyngiadau Trwydded.  Ni fydd y cwsmer yn rhannu tystlythyrau mynediad i ragori ar gyfyngiadau defnyddiwr yr haen gwasanaeth y mae'r Cwsmer wedi'i brynu. Ni chaiff Cwsmer a'i Bersonél, ac ni chaniateir i unrhyw drydydd parti: (i) gyrchu'r Gwasanaethau neu allforio data o'r Gwasanaethau i greu gwasanaeth, meddalwedd, dogfennaeth neu ddata ar gyfer heblaw Monadd neu greu gwasanaeth sy'n gystadleuol ag ef. , yn sylweddol debyg neu'n debyg yn ddryslyd i unrhyw agwedd ar Wasanaethau Monadd neu Feddalwedd Monadd; (ii) defnyddio, addasu, arddangos, perfformio, copïo, datgelu neu greu gweithiau deilliadol Gwasanaethau Monadd ac eithrio fel y caniateir yn benodol yma; (iii) peiriannydd gwrthdroi, dadelfennu, dadosod, dynwared, crafu sgrin, fframio neu ddrych Gwasanaethau Monadd neu Feddalwedd Monadd, neu ddefnyddio unrhyw fodd arall i geisio darganfod eu cod ffynhonnell ac eithrio fel y caniateir yn benodol yma; (iv) meincnodi, amgáu, dosbarthu, is-drwyddedu, aseinio, rhannu, gwerthu, rhentu, prydlesu, addo neu drosglwyddo Gwasanaethau Monadd neu Feddalwedd Monadd i unrhyw drydydd parti; (v) trosglwyddo cod neu ddyfeisiau niweidiol, anablu neu faleisus, neu gynnwys tramgwyddus, difenwol, anghyfreithlon, arteithiol, twyllodrus, camarweiniol, twyllodrus, ymosodol, anweddus neu dramgwyddus fel arall, neu gynnwys sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol rhywun neu'n torri eiddo deallusol trydydd parti. , preifatrwydd neu hawliau cyhoeddusrwydd (“Cynnwys Gwaharddedig”) trwy'r Gwasanaethau Monadd; (vi) mynediad trwy ddulliau awtomataidd neu anawdurdodedig, ymyrryd â, aflonyddu neu geisio monitro, diystyru mynediad neu oresgyn mesurau diogelwch ar gyfer Gwasanaethau Monadd neu Feddalwedd Monadd neu systemau cysylltiedig, gan gynnwys trwy robotiaid, pryfed cop a dulliau electronig eraill; a (vii) cuddio, dileu neu newid unrhyw hawliau perchnogol neu hysbysiadau eraill ar Wasanaethau Monadd neu Feddalwedd Monadd. Er gwaethaf unrhyw beth i'r gwrthwyneb yn hyn o beth, gall Monadd, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, ddirymu'r grant a nodir yn Adran 3 ar unwaith os yw'r Cwsmer yn torri neu'n bygwth torri'r cyfyngiadau yn yr Adran hon neu'n creu pryderon diogelwch neu gyfreithiol eraill. Mae'r cwsmer trwy hyn yn cytuno y bydd gan Monadd hawl, yn ychwanegol at unrhyw rwymedïau eraill sydd ar gael iddo yn ôl y gyfraith neu mewn ecwiti, i ryddhad gwaharddol i atal torri neu fygwth torri rhwymedigaethau Cwsmer o dan yr Adran hon, heb unrhyw ofyniad i ddangos niwed neu swydd anadferadwy. bond.

 4. Deunyddiau Trydydd Parti.  Gall Gwasanaethau Monadd ddefnyddio meddalwedd neu god ffynhonnell trydydd parti, gan gynnwys heb gyfyngiad (“Deunyddiau Trydydd Parti”). Nid oes gan Monadd unrhyw reolaeth dros Ddeunyddiau Trydydd Parti. Yn unol â hynny, nid yw Monadd yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw Ddeunyddiau Trydydd Parti. Er nad oes rheidrwydd ar Monadd i fonitro Deunyddiau Trydydd Parti, gall Monadd ddileu neu addasu Deunyddiau Trydydd Parti o'r fath yn ôl ei ddisgresiwn, gan gynnwys heb gyfyngiad i gydymffurfio â'r Gyfraith. Mae'r cwsmer yn cytuno i gydymffurfio â'r holl Delerau Defnydd a pholisïau preifatrwydd sy'n gysylltiedig ag unrhyw Ddeunyddiau Trydydd Parti.

 5. Nodau masnach.  Mae Monadd yn rhoi trwydded gyfyngedig, y gellir ei diddymu, nad yw'n gyfyngedig, na ellir ei throsglwyddo, nad yw'n aruchel i Gwsmeriaid i gyrchu a defnyddio enwau, logos, dyluniadau a nodau masnach eraill Monadd a ymgorfforwyd yn y Gwasanaethau Monadd (“Marciau Monadd”) yn ystod y Tymor ac yn unig at ddibenion arddangos rhybudd o'r fath fel rhan o Wasanaethau Monadd.

 

Indemniad

 

Byddwch yn indemnio yn llawn ac yn ein cadw'n indemnio yn erbyn pob colled ac iawndal (gan gynnwys colli elw, colled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol, cysylltiedig neu ganlyniadol, colli ewyllys da ac unrhyw gostau cyfreithiol rhesymol neu symiau a dalwyd wrth setlo unrhyw hawliad neu achos a ddygwyd yn ei erbyn ni gan drydydd parti) yn codi oherwydd unrhyw doriad o'r Telerau hyn (gan gynnwys torri unrhyw warantau) gennych chi a hefyd os bydd unrhyw hawliad neu achos cyfreithiol yn cael ei ddwyn neu ei fygwth yn ein herbyn gan drydydd parti o ganlyniad i'ch gweithredoedd .

 

Polisi Cwcis

 

Mae ein Gwefannau yn defnyddio cwcis. Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy, ond hebddyn nhw efallai na fydd rhai elfennau o'n Gwefannau yn gweithio'n gywir. Mae cwcis yn nodwedd safonol o borwyr gwe modern. Ffeiliau bach ydyn nhw sy'n cael eu storio yn eich porwr gwe ac sy'n cael eu defnyddio i wneud i wefannau weithio'n effeithlon.

 

Mae rhai o'r cwcis a ddefnyddiwn yn hanfodol er mwyn i'n Gwefannau weithredu'n gywir - er enghraifft cadw golwg ar eitemau sydd wedi'u hychwanegu at eich basged siopa neu gofio eich bod wedi mewngofnodi. Gellir defnyddio cwcis eraill i bersonoli'ch profiad ar-lein, olrhain eich taith trwy ein Gwefan (fel y gallwn wneud y mwyaf o'ch profiad a'n helpu i ddeall sut y gallwn ei wella) neu ddadansoddi llwyddiant hyrwyddiadau. Gall cwcis eraill fod gan drydydd partïon fel gwefannau rhwydweithio cymdeithasol, cysylltiedigion neu bartneriaid. I gael mwy o wybodaeth am ein polisi cwcis ewch i'n tudalen polisi cwcis.

 

Dolen i wefannau eraill

 

Efallai y bydd y Gwasanaethau ar ein gwefan yn caniatáu ichi gysylltu â gwefannau, gwasanaethau neu adnoddau eraill ar y Rhyngrwyd, a gall gwefannau, gwasanaethau neu adnoddau eraill gynnwys dolenni i'r Gwasanaethau. Pan fyddwch chi'n cyrchu adnoddau trydydd parti ar y Rhyngrwyd, rydych chi'n gwneud hynny ar eich risg eich hun. Cyfrifoldeb y parti sy'n ei greu yw'r holl gynnwys, gan gynnwys Cynnwys Defnyddiwr a chynnwys trydydd parti. Nid yw Monadd yn rheoli nac yn cymeradwyo unrhyw Gynnwys Defnyddiwr na chynnwys trydydd parti, ac nid ydym yn gwneud unrhyw honiadau na sylwadau ynghylch unrhyw gynnwys nad ydym yn ei greu. Efallai y byddwn yn darparu dolenni i wefannau neu adnoddau trydydd parti, ond nid yw'r cysylltiadau hyn yn golygu ein bod yn cymeradwyo nac yn cael unrhyw gysylltiadau â'r trydydd partïon. Sylwch nad yw unrhyw gymedrolwyr, rheolwyr fforwm na gwesteiwyr ar y Gwasanaethau wedi'u hawdurdodi fel ein llefarwyr, ac nid yw eu barn o reidrwydd yn adlewyrchu barn Monadd. Os bydd unrhyw ddifrod neu golled yn deillio o'ch defnydd o, dibyniaeth arno, neu unrhyw gysylltiad arall rhyngoch chi ac unrhyw gynnwys y mae unrhyw drydydd parti ar gael, rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad ydym yn gyfrifol nac yn atebol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb yn ymwneud â chynnwys trydydd parti, Cynnwys Defnyddiwr, nac unrhyw gamau sy'n deillio o'ch defnydd o unrhyw ran o'r Gwasanaethau. Ni fydd gan Monadd unrhyw atebolrwydd mewn cysylltiad ag unrhyw gynnwys a gyflwynir i'r Gwasanaethau, a drosglwyddir drwyddo, neu a arddangosir neu a bostir ar neu trwy'r Gwasanaethau, ni waeth a yw Monadd neu barti arall yn ei ddarparu.

 

Ni allwn gymryd cyfrifoldeb am y rhyngrwyd gyfan. Os ydych chi'n cyrchu Gwefannau trydydd parti, nid ni yw'r rhai sy'n gyfrifol.

 

Trefniadau diogelu ar gyfer cwsmeriaid yn ardal yr AEE / UE

 

Pan fyddwch chi wedi'ch lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd / Ardal Economaidd Ewropeaidd neu pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth yn barhaol gyda neu weithwyr eich cyswllt yn yr Undeb Ewropeaidd / Ardal Economaidd Ewropeaidd (“Rheolwr yr UE”), rydyn ni'n darparu mesurau diogelwch i chi o ran trosglwyddo data personol eich rhan i ni yn y DU, a phan ydych chi'n Rheolwr yr UE mae'r mesurau diogelwch hyn yn rhan o'r Telerau Defnyddio hyn.

 

Ein perthynas

 

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad oes unrhyw gydberthynas menter, partneriaeth, cyflogaeth nac asiantaeth rhyngoch chi a Monadd o ganlyniad i'r Telerau na'ch defnydd o'r Wefan hon. Rydych yn cytuno na chewch ac na fyddwch yn dal eich hun allan fel cynrychiolydd, asiant, neu gyflogai Monadd, ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw gynrychiolaeth, gweithred na hepgoriad ar eich rhan chi.

 

Amser segur

 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau parhad y Wefan, ond gall rhywfaint o amser segur technegol y tu hwnt i'n rheolaeth ddigwydd. Gall amser segur o'r fath eich atal rhag cyrchu'r Wybodaeth ar y Wefan trwy gydol yr amser i lawr. Ni fyddwn yn atebol os bydd eich mynediad i'r Wybodaeth trwy'r Wefan yn cael ei ohirio neu ei atal gan unrhyw achos y tu hwnt i'n rheolaeth, gan gynnwys, er mwyn osgoi amheuaeth, cynnal amser segur gweinydd.

 

Amrywiol

 

 • Cytundeb Cyfan a Difrifoldeb. Y Telerau Gwasanaeth hyn yw'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a Monadd mewn perthynas â'r Gwasanaethau ac maent yn disodli'r holl gyfathrebu a chynigion blaenorol neu gyfoes (boed ar lafar, yn ysgrifenedig neu'n electronig) mewn perthynas â'r Gwasanaethau. At hynny, os canfyddir bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth hyn yn anorfodadwy neu'n annilys, bydd y ddarpariaeth honno'n gyfyngedig neu'n cael ei dileu i'r graddau lleiaf sy'n angenrheidiol. Ni fydd cyfyngu neu ddileu'r term yn effeithio ar delerau eraill. Ni fydd methiant y naill barti neu'r llall i arfer unrhyw hawl y darperir ar ei gyfer yma mewn unrhyw ffordd yn cael ei ystyried yn ildiad o unrhyw hawliau pellach o dan hyn

 • Force Majeure. Weithiau daw pethau i fyny sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Oherwydd hynny, ni fyddwn yn atebol am unrhyw fethiant i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan hyn lle mae methiant o'r fath yn deillio o unrhyw achos y tu hwnt i'n rheolaeth resymol, gan gynnwys, heb gyfyngiad, methiant neu ddiraddiad mecanyddol, electronig neu gyfathrebu.

 • Aseiniad. Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn bersonol i chi. Ni allwch aseinio, trosglwyddo, neu is-drwyddedu'r Telerau hyn heb sicrhau ein caniatâd yn gyntaf. Efallai y byddwn yn aseinio, trosglwyddo neu ddirprwyo unrhyw un o'n hawliau a'n rhwymedigaethau o dan hyn heb gydsyniad.

 • Dim Hepgor. Ni fydd ein methiant i orfodi unrhyw ran o'r Telerau Gwasanaeth hyn yn ildiad o'n hawl i orfodi'r tymor hwnnw neu unrhyw ran arall o'r Telerau Gwasanaeth hyn yn ddiweddarach. Nid yw ildio cydymffurfiad mewn unrhyw achos penodol yn golygu y byddwn yn hepgor cydymffurfiad yn y dyfodol. Er mwyn i unrhyw ildiad o gydymffurfio â'r Telerau Gwasanaeth hyn fod yn rhwymol, mae'n rhaid i ni roi rhybudd ysgrifenedig i chi o hepgoriad o'r fath trwy un o'n cynrychiolwyr awdurdodedig.

 

Terfynu

 

Efallai y byddwn yn terfynu unrhyw gontract rhwng Monadd a chi (gan gynnwys unrhyw drwydded a roddir o dan y Telerau hyn), neu derfynu'ch cofrestriad ac annilysu eich Mewngofnodi ar unrhyw adeg ar ôl rhoi rhybudd ysgrifenedig (a all fod trwy e-bost) i chi os bydd:

 

 1. unrhyw doriad gennych chi o'r Telerau hyn gan gynnwys y methiant i dalu unrhyw swm sy'n ddyledus o dan orchymyn neu gamddefnydd o'r Wefan neu

 2. os ydych yn fethdalwr neu'n fethdalwr o fewn ystyr y Ddeddf Ansolfedd neu unrhyw ddeddfwriaeth arall yn ei lle

Os bydd gennym ni eu terfynu rydych chi'n cytuno y byddwch chi'n dinistrio unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi'u lawrlwytho neu eu hargraffu o'r Wefan ar unwaith.

 

Diwygiadau i'r Telerau Defnyddio

 

Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg a heb rybudd i newid neu newid y Telerau hyn a'r holl gynnwys ar y Wefan hon. Byddwn yn postio'r Telerau diwygiedig ar y Wefan. Bydd unrhyw newidiadau o'r fath yn effeithiol ar unwaith wrth gael eu postio ar y Wefan ac yn rhwymol gyfreithiol arnoch o'r adeg y byddwch yn cyrchu'r Wefan gyntaf ar ôl eu postio. Rydym yn argymell eich bod yn eu hadolygu o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau.

 

Preifatrwydd a Phreifatrwydd Data'r UE

 

Mae Monadd wedi ymrwymo i amddiffyn preifatrwydd eich gwybodaeth bersonol a gwybodaeth ein cwsmeriaid. Trwy ddefnyddio Gwasanaethau Monadd, Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod casglu, defnyddio a datgelu'r wybodaeth bersonol hon gan Monadd yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd. Yn ogystal, os: (a) Rydych chi wedi'ch sefydlu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE); (b) Rydych chi'n darparu nwyddau neu Wasanaethau Monadd i gwsmeriaid yn yr AEE; neu (c) Rydych fel arall yn ddarostyngedig i ofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE, mae casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol Monadd o unrhyw drigolion Ewropeaidd hefyd yn ddarostyngedig i'n Adendwm Prosesu Data.

 

Rydym yn casglu ac yn defnyddio data personol defnyddwyr i'r graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer creu, dylunio cynnwys neu addasu'r amodau cytundebol ar gyfer Gwefan Monadd rhwng y defnyddiwr a safle Monadd.

 

Os yw Gwefan Monadd yn ymwneud â'r cyfathrebu ar gyfer cytundeb Gwasanaethau Monadd rhwng y defnyddiwr a Monadd, bydd yn trosglwyddo'r data sy'n ofynnol ar gyfer y cytundeb hwn i'r darparwr gwasanaeth priodol. Mae'r darparwr gwasanaeth hwn yn prosesu ac yn defnyddio'r data i gychwyn, dod i gasgliad a gweithredu'r contract ar ei gyfrifoldeb ei hun. Gellir cymryd hunaniaeth y darparwr gwasanaeth priodol o'r dudalen cysylltu â ni ar y wefan.

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn amodau diogelu data Gwefan Monadd yn https://monadd.io/privacy-policy.php

 

Hawliau Diogelu Data Monadd

 

Trwy ddefnyddio ein gwybodaeth e-bost, mae'r Defnyddiwr yn rhoi caniatâd i ni ymateb i'r Defnyddiwr unwaith neu fwy trwy e-bost, fodd bynnag, mae trosglwyddiad yn digwydd ar ffurf pecynnau wedi'u codio ar wahân, ac mae manylion yr anfonwr a'r derbynnydd wedi'u hamgryptio'n ddiogel. Trwy dderbyn y telerau defnyddio hyn, a'n polisi preifatrwydd rydych yn cytuno nad yw Monadd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod sy'n deillio o ddefnyddio e-bost. At hynny, efallai na fydd y wybodaeth e-bost ar gael bob amser, oherwydd rhesymau technegol y tu hwnt i reolaeth Monadd.

 

Mae Monadd yn casglu data (trwy gwcis neu fannau gwe) ynghylch ymweliadau â'r Wefan (gan gynnwys cyfeiriad IP y Defnyddiwr) a ddefnyddir at ddibenion ystadegol neu ddiogelwch, ar gyfer monitro'r system, at ddibenion rheoli a marchnata, ac er mwyn cydymffurfio â chyfreithiol a rhwymedigaethau rheoliadol. Mae'r data hyn yn anhysbys. Dim ond pan fydd data o'r fath yn cael ei gyflenwi'n wirfoddol y mae Monadd yn casglu data sy'n adnabod y Defnyddiwr. Yn yr achos hwn, gall Monadd ddefnyddio gwybodaeth o'r fath at yr un dibenion â data a gasglwyd ynghylch ymweliadau â'r Wefan. Cymerir mesurau diogelwch priodol i sicrhau na all trydydd partïon gael mynediad at wybodaeth o'r fath.

 

Mae Monadd yn cadw'r hawl i gyfathrebu data personol i ddarparwyr gwybodaeth allanol, wrth sicrhau bod darparwyr o'r fath yn trin y wybodaeth yn gyfrinachol. Fodd bynnag, efallai y bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith, gorchymyn llys neu benderfyniad gweinyddol i Monadd gyfleu data personol i drydydd partïon

 

Cwynion

 

Os ydych wedi bod yn anfodlon â'n gwybodaeth, anfonwch e-bost at support@monadd.io  

 

Cyfraith Lywodraethol

 

Lluniwyd Telerau Defnyddio Monadd er mwyn cydymffurfio â Llysoedd Lloegr a weithredwyd yn unol â hynny, gan gynnwys yr hyn sy'n ofynnol gan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) ac ym mhob gwlad neu awdurdodaeth gyfreithiol yr ydym yn anelu at wneud busnes ynddi. Os credwch ei fod yn methu â bodloni cyfraith eich awdurdodaeth, dylem glywed gennych. Fodd bynnag, yn y pen draw, eich dewis chi yw a ydych am ddefnyddio ein gwefan. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi mewn cysylltiad â'r telerau defnyddio hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Lloegr.

 

Nid ydym yn cynrychioli nac yn gwarantu bod y Wybodaeth yn cydymffurfio â threfn reoleiddio unrhyw wlad arall. Os ydych chi'n cyrchu'r Wefan o leoliadau eraill y tu allan i Loegr a'r Deyrnas Unedig, rydych chi'n gwneud hynny'n gyfan gwbl ar eich risg eich hun ac rydych chi'n gyfrifol am gydymffurfio â deddfau lleol.

 

Bydd y Telerau hyn a'n Polisi preifatrwydd yn cael eu dehongli yn unol â Chyfraith Lloegr a'r Deyrnas Unedig a'u llywodraethu a bydd y partïon yn ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.

 

Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn cael eu dehongli o dan ac yn unol â llysoedd Lloegr cymwys a llysoedd Cydymffurfiaeth GDPR yr UE. Bydd gan ei lysoedd awdurdodaeth unigryw mewn unrhyw achos neu gamau sy'n codi o'r cytundeb hwn.

Hysbysiad Hawlfraint

 

Hawlfraint © 2020 Monadd y Deyrnas Unedig. Cedwir pob hawl.

 

Cedwir unrhyw hawliau na roddir yn benodol yma. Am ymholiadau a chwynion, anfonwch eich cwestiynau at support@monadd.io Neu gyfeiriad y swyddfa yn 33 Foley St. Work.Life. Llundain, UKW1W 7TL

bottom of page