top of page

Data Ethics Principles

We are committed to managing the personal information of our users in a responsible and ethical manner, respecting the rights of those users and our responsibilities as controllers of that personal information. We do not own the personal information of our users, we hold it in trust.

 

I'r perwyl hwnnw:

 1. Dim ond er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol y byddwn yn casglu'r wybodaeth bersonol sydd ei hangen arnom gan ein defnyddwyr;
   

 2. Wrth gasglu'r lleiafswm o wybodaeth, byddwn yn glir pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a pham yr ydym yn ei chasglu;
   

 3. Byddwn bob amser yn parchu hawl ein defnyddwyr i gydsynio i'r defnydd a wnawn o'r wybodaeth bersonol sydd gennym arnynt;
   

 4. Byddwn yn parchu pob cais gan ddefnyddwyr i ddileu eu gwybodaeth bersonol yn barhaol os nad ydyn nhw am ddefnyddio ein gwasanaethau mwyach (a elwir weithiau'n “yr hawl i ddileu”);
   

 5. Byddwn yn storio gwybodaeth defnyddwyr o dan y safonau diogelwch uchaf, gan ddefnyddio technoleg sy'n gwella preifatrwydd ac amgryptio cryf, a bydd ein diogelwch yn destun adolygiad parhaus - bydd crynodeb ohono ar gael i'n defnyddwyr;
   

 6. Byddwn yn sicrhau y bydd yr holl wybodaeth bersonol a gedwir gennym yn cael ei rheoli'n ofalus gyda'r cyfrifoldeb eithaf wedi'i freinio gan yr uwch reolwyr ac yn unol â'r safonau cyfreithiol a moesegol uchaf;
   

 7. Ni fyddwn yn defnyddio technegau prosesu data sy'n ymwthiol, ac a allai beri risg i hawliau a rhyddid y defnyddwyr neu sy'n agored i'w camddefnyddio;
   

 8. Byddwn yn sefydlu proses fewnol gadarn i asesu cydymffurfiad moesegol â'n polisïau, i reoli risg i'n dull moesegol ac annog proses o her fewnol;
   

 9. Byddwn ond yn rhannu gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo gyflawni'r gwasanaeth i'n defnyddwyr a bydd gwybodaeth o'r fath yn cael ei chadw i'r lleiafswm absoliwt sy'n angenrheidiol i gyflawni telerau'r gwasanaeth hwnnw;
   

 10. Byddwn yn gwbl dryloyw ynghylch pob agwedd ar ein rheolaeth ar wybodaeth bersonol, gan gynnwys polisïau mewnol a chytundebau trydydd parti allanol;
   

 11. Byddwn yn archwilio ein hymagwedd yn rheolaidd at foeseg a hawliau ein defnyddwyr yn annibynnol a byddwn yn dryloyw ynghylch canlyniadau archwiliadau o'r fath;
   

 12. Rydym yn cydnabod bod categorïau penodol o ddata personol sy'n sensitif, er enghraifft tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, neu aelodaeth undeb llafur. Dim ond os oes budd amlwg i'r defnyddiwr y cesglir data o'r fath, os ceir eu caniatâd ymlaen llaw ac y gellir gwarantu diogelwch y data hwnnw.

Workspace

Gwneud gwahaniaeth 

Rydym yn ymwneud â gwella moeseg data mewn diwydiant.

 

Dysgu mwy am ein cyfraniad at ymchwil y Sefydliad Data Agored ar offer moeseg data .

odi-logo.png

Rydym yn falch o fod yn rhan o 

my-data-logo.jpeg
bottom of page